Provozní řád

 1. V prostoru hostelu Sokol Troja se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci při vjezdu do areálu kempu Sokol Troja, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.
 2. Užívání hostelu a přilehlých prostor je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 3. Pro ubytované hosty platí ukončení pobytu, předání pokoje a klíče popř. čipové karty ubytovateli nejpozději do 10.00 hodin v den odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 4. Host platí za ubytování předem.
 5. Při ukončení pobytu v hostelu musí host odevzdat na recepci klíč od pokoje popř. čipovou kartu.
 6. Ubytovaní hosté jsou povinni udržovat v prostorách hostelu pořádek a čistotu.
 7. Hosté jsou povinni umísťovat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kamkoliv ukládat.
 8. V době od 22.00 hod do 6.00 hod je nutno dodržovat noční klid.
 9. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém areálu hostelu zakázáno.
 10. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče.
 11. V areálu kempu je přísný zákaz rozdělávání ohňů.
 12. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 13. V hostelu není možné ubytování psů, koček, či jiných zvířat. Toto je možné pouze v kempu – viz ceník campu.
 14. Maximální rychlost vozidel v areálu je 5 km/hod.
 15. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 16. Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.
 17. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 18. Provozní řád hostelu je závazný pro všechny, kteří pobývají v prostorách hostelu Sokol Troja. Každá osoba, která poruší Provozní řád, bude z areálu kempu/hostelu Sokol Troja vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 5.000 CZK (200 EUR) nebo dle skutečné výše.
 19. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se peníze nevrací.

Poslední aktualizace 20.2.2020